ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „VISA WE/YOU”

Раздел 1. Организатор на кампанията. Общи условия на кампанията.

1.1. Промоционална кампания „VISA WE/YOU” (,,Кампанията“) се организира и провежда от рекламна агенция „ОМ СОФИЯ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131062990, със седалище и адрес на управление в град София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ №60-62, („Организатор/„Агенцията”) по възложение на Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител/Visa“).

1.2. Настоящите Общи условия са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни в сайта www.visabg.com през целия период на Кампанията в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.3. Възложителят си запазва правото да допълва или променя Общите условия по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване в www.visabg.com.

1.4. Възложителят има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на Общите условия. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

1.5. С извършването на безконтактно или контактно разплащане с Участваща карта в търговски обект на територията на Република България или онлайн разплащане към търговец със седалище на територията на България и приемане на наградата участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.

Раздел 2. Териториален обхват на кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

2.2. В Кампанията участват и онлайн разплащания с карти Visa, получател по които е търговец със седалище на територията на България.

Раздел 3. Период на Кампанията. Място на провеждане

3.1. Кампанията се провежда в периода от 29.01.2018 г. до 04.03.2018 г., вкл., на пет седмични етапа, както следва:
От 29.01.2018 г. до 04.02.2018 г., вкл.;
От 05.02.2018 г. до 11.02.2018 г., вкл.;
От 12.02.2018 г. до 18.02.2018 г., вкл.;
От 19.02.2018 г. до 25.02.2018 г., вкл.;
От 26.02.2018 г. до 04.03.2018 г., вкл.;
по-долу наричани „Седмични етапи“.

3.2. Кампанията се провежда във всички търговски обекти на територията на България, разполагащи с ПОС терминали за извършване на безконтактни и контактни разплащания, както и по отношение на онлайн разплащания към търговци със седалище на територията на България.

Раздел 4. Право на участие в Кампанията

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически и юридически лица, притежатели на кредитни, дебитни или предплатени карти Visa, включително Visa Business и VPAY, издадени от банкови и финансови институции със седалище на територията на България преди началната дата на Кампанията, а именно 29.01.2018 г., („Участващи карти“), с изключение на служителите на Възложителя и Агенцията, както и всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

4.2. Организаторът и Възложителят имат право по своя преценка да изключат Допустим участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда.

Раздел 5. Механизъм на кампанията

5.1. Всеки Допустим участник, извършил поне едно безконтактно разплащане с Участваща карта чрез ПОС терминал, инсталиран в търговски обект, находящ се на територията на Република България, участва в тегленето за Наградите за безконтактни разплащания за съответната седмица, през която е извършено плащането.

5.2. Всеки Допустим участник, извършил поне едно контактно разплащане с Участваща карта чрез ПОС терминал, инсталиран в търговски обект, находящ се на територията на Република България, или поне едно онлайн разплащане към търговец със седалище на територията на България, участва в тегленето за Наградите за контактни и онлайн разплащания за съответната седмица, през която е извършено плащането.

5.3. Право на участие в седмичните тегления за наградите дава извършването на съответния тип плащане с Участваща карта, като няма минимален праг за стойността на извършената покупка.

5.4. Всеки Допустим участник може да извършва неограничен брой и тип разплащания по време на Кампанията, като може да получи само по една награда от всеки вид в рамките на съответния Седмичен етап.

5.5. Тегленето на съответния вид награди за съответния Седмичен етап от Кампанията се извършва единствено измежду Допустимите участници, реализирали съответния тип разплащане през съответния Седмичен етап на Кампанията.

Седмичните етапи и датите за тегленията на наградите са, както следва:

От 29.01.2018 г. до 04.02.2018 г., вкл. (теглене на 08.02.2018 г.);
От 05.02.2018 г. до 11.02.2018 г., вкл. (теглене на 15.02.2018 г.);
От 12.02.2018 г. до 18.02.2018 г., вкл. (теглене на 22.02.2018 г.);
От 19.02.2018 г. до 25.02.2018 г., вкл. (теглене на 01.03.2018 г.);
От 26.02.2018 г. до 04.03.2018 г., вкл. (теглене на 08.03.2018 г.);

5.6. Разплащанията, извършени в един Седмичен етап на Кампанията, дават право на участие само в тегленето за награди за съответния Седмичен етап. Тези плащания не се акумулират и не се вземат предвид при определянето на печеливши от другите Седмични етапи.

Раздел 6. Награди, предоставяни в Кампанията

6.1. Във всеки Седмичен етап от Кампанията се предоставят 5 награди за контактни или онлайн разплащания, представляващи ваучери за екскурзия от „Астрал холидейз интернешънъл“ АД, всеки на стойност от 1000 лева с ДДС (,,Награда за контактни или онлайн разплащания“) и 7 награди за безконтактни разплащания, представляващи камера Samsung Gear 360, всяка на стойност от 499 лева с ДДС („Награда за безконтактни разплащания“).

Тегленията за Награда за контактни или онлайн разплащания за съответния Седмичен етап се извършват измежду всички Допустими участници извършили поне едно контактно или онлайн разплащане през съответния Седмичен етап. Тегленията за Награда за безконтактни разплащания за съответния Седмичен етап се извършват измежду всички Допустими участници извършили поне едно безконтактно разплащане през съответния Седмичен етап.

6.2 Печелившите за всеки седмичен етап се определят на случаен принцип чрез теглене на жребий със специализирана софтуерна програма в сроковете съгласно т. 5.5, по-горе.

Във всяко теглене се определя и по шест резерви, в случай че Печелившият се откаже от наградата или не спази реда за получаването й.

6.3. За целите на теглене на жребия, банките или финансовите институции картоиздатели на Участващи карти предоставят на Агенцията уникалeн номер на трансакцията за всеки един Допустим участник, извършил съответния тип разплащане през съответния Седмичен период.

6.4. Тегленето на жребиите се осъществява след получаване на уникалните номера на Допустимите участниците, извършили съответния тип разплащания през съответната седмица.

Раздел 7. Предоставяне на наградите

7.1. След провеждане тегленето на жребиите и съответно определяне на печелившите номера по реда, предвиден по-горе, Агенцията се свързва с банките или финансовите институции картоиздатели на Участващи карти Visa, като им предоставя уникалните номера, определени за печеливши в съответния Седмичен етап, като от своя страна банките или финансовите институции картоиздатели се свързват със съответните печеливши Допустими участници („Печеливши“), като им предоставят информация за реда за получаване на наградите и за печелившия номер на трансакцията, не по-късно от:
За седмичен етап от 29.01.2018 г. до 04.02.2018 г., вкл. -12.02.2018 г.;
За седмичен етап от 05.02.2018 г. до 11.02.2018 г., вкл. - 19.02.2018 г.;
За седмичен етап от 12.02.2018 г. до 18.02.2018 г., вкл. -26.02.2018 г.;
За седмичен етап от 19.02.2018 г. до 25.02.2018 г., вкл. -06.03.2018 г.;
За седмичен етап от 26.02.2018 г. до 04.03.2018 г., вкл. -12.03.2018 г.;

7.2. Агенцията и Възложителят не носят отговорност в случай на предоставени грешни, непълни или неточни данни от страна на Допустим участник на банка или финансовата институция, картоиздател на Участваща карта, както и за действията на банка или финансовата институция - картоиздател, или при неспазване реда за получаването на наградата от страна на Печеливш.

7.3. Наградите се предоставят от Възложителя със съдействието на Агенцията срещу предоставяне от страна на Печелившия (само при положение, че Печелившият е физическо лице) на идентификационните си данни по лична карта, необходими за издаване на служебни бележки съгласно т. 7.6. по-долу.

Наградите за контактни и онлайн разплащания се предоставят по email, посочен от Печелившия, или чрез доставка с куриер на адрес посочен от Печелившия. Ваучерът за екскурзия може да бъде използван за заплащане на екскурзия по избор на печелившия на стойност по-ниска или равна на стойността на ваучера. Ваучерът може да бъде използван единствено при следната туристическа агенция “Астрал холидейз интернешънъл“ АД в рамките на срока на валидност, а именно 15.09.2019 г.

Наградите за безконтактни плащания се предоставят чрез доставка с куриер на адрес посочен от Печелившия. Всички награди се предоставят в 45-дневен срок от приключване на Кампанията.

7.4. В случай че Печеливш не спази реда за получаване на наградата, Агенцията има правото да откаже връчаване на награда (напр. откаже да предостави данните си или не се свърже с Агенцията не по-късно от:
За седмичен етап от 29.01.2018 г. до 04.02.2018 г., вкл. - 18.02.2018 г.;
За седмичен етап от 05.02.2018 г. до 11.02.2018 г., вкл. - 25.02.2018 г.;
За седмичен етап от 12.02.2018 г. до 18.02.2018 г., вкл. - 04.03.2018 г.;
За седмичен етап от 19.02.2018 г. до 25.02.2018 г., вкл. - 11.03.2018 г.;
За седмичен етап от 26.02.2018 г. до 04.03.2018 г., вкл. -18.03.2018 г.)

7.5. Печеливш участник не може да иска награда да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.

7.6. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

7.7. Агенцията издава на всеки печеливш – физическо лице, получил награда в Кампанията, служебна бележка по образец за удостоверяване получения доход.

7.8. Печеливш – физическо лице, получил предметна награда на стойност над 30,00 лева, има ангажимент за деклариране на получения доход и заплащане на дължимия данък. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Раздел 8. Защита на личните данни

8.1. Агенцията и Възложителят не събират и обработват лични данни на участниците в Кампанията, а единствено на Печелившите, предоставили доброволно личните си данни на Агенцията.

8.2. За целите на теглене на наградите в Кампанията oбслужващата банка или финансовата институция картоиздател на Участващите карти предоставят на Агенцията данни за Допустимите участниците, извършили трансакции в съответния Седмичен етап, под формата на уникални номера, непозволяващи идентифицирането на Допустимите участници. Обработването на лични данни от обслужващата банка или финансова институция на участника се осъществява според Политиката за защита на личните данни на съответната обслужваща банка или финансова институция.

8.3. Агенцията и Възложителят не носят отговорност по отношение събирането, обработването и използването на личните данни на Допустимите участници от обслужващата банка или финансова институция. Информация по отношение Политиката за защита на личните данни всеки Допустим участник може да получи от обслужващата го банка или финансова институция.

8.4. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на Допустим участник от страна на обслужващата банка или финансова институция може да доведе до невъзможност за участие в Кампанията.

8.5. С приемането на награда в Кампанията всеки Печеливш се съгласява да предостави идентификационните си данни на Агенцията.

8.6. Агенцията е надлежно регистриран администратор на лични данни вписан в регистъра на администраторите на лични данни при Комисия за защита на личните данни под №384720 и обработва личните данни в съответствие с българското законодателство.

8.7. На Печелившите в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в българското законодателство относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на коригиране и заличаване на данните и правото на възражение относно начина на обработването им. Печелившите са оправомощени да сезират Комисия за защита на личните данни, в случай че считат, че правата им са нарушени.

8.8. Ако Печелившите не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Агенцията по начина, описан в настоящите правила.

8.9. Печелившите могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Агенцията, като в такъв случай възползването им от спечелената награда може да бъде възпрепятствано.

Раздел 9. Спорове

9.1. С извършването на разплащане с Участваща карта като платежен инструмент и приемане на наградата Допустимите участници се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.

9.2. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Раздел 10. Други разпоредби

10.1. Агенцията и Възложителят не носят никаква отговорност и не дължат каквито и да е обезщетения, в случай че избраните Печеливши в Кампанията не се възползват от наградите си поради причини, които не са свързани с Агенцията или Възложителя.

10.2. Агенцията и Възложителят не носят отговорност при проблеми при извършване на разплащания в търговските обекти и онлайн.

10.3. Агенцията и Възложителят не носят отговорност за действията и бездействията на банките и финансовите институции, картоиздатели на карти Visa.

10.4. Агенцията и Възложителят не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при неправомерно