Официални правила на промоцията “Спечели с карта Visa Business”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоцията “Спечели с карта Visa Business” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: www.visabg.com/visabusiness2017 за целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: www.visabg.com/visabusiness2017

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на Официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 29 септември 2017 г., 00:00:01ч. и ще продължи до 30 ноември 2017 г. 23:59:59ч.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват търговци по смисъла на Търговския закон, а именно еднолични търговци и търговски дружества, вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България,които заявят издаване на карта/и Visa Business от някоя от долупосочените Участващи организации след началната дата на Промоцията (29 септември2017 г.)(„Участници“).:

Алианц Банк България
Банка ДСК
Банка Пиреос България
Българо-Американска Кредитна Банка
ПроКредит Банк България
Първа инвестиционна банка
Тексим Банк
Уни Кредит Булбанк
Централна Кооперативна Банка

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Дневни награди:

Всеки Участник, който заяви издаването на карта/и Visa Business(„Участващи карти“) в периода на Промоцията в някоя от Участващите организации автоматично се включва в тегленето за Дневните награди за същия този ден, в който е заявена Участващата карта. За всеки ден от периода на Промоцията ще се теглят и раздават по 3 (три) ваучера от по 100 лева. всеки за магазин (доставчик) по избор. Печелившият Участник има право да избира измежду следните магазини (доставчици): Технополис, ИКЕА и Office 1 Superstore.

До участие в тегленето на Дневните награди се допускат Участници, заявили издаването на Участваща карта от Участваща организация след началото на Промоцията.

Участник, спечелил дневна награда, няма право да участва в тегленето за Седмична награда.

Седмични награди:

Всеки Участник, заявил Участваща карта в периода на Промоцията в някоя от Участващите организации и неспечелил Дневна награда, автоматично участва в тегленето на седмични награди за съответния период. Всяка седмица се теглят 3 (три) ваучера по 1000 лева всеки за магазин (доставчик) по избор. Печеливш участник има право да избира измежду Технополис, ИКЕА и Office 1 Superstore.

Участниците заявили издаване на Участващи карти през даден ден или седмица участват в тегленията на награди само за съответния ден/седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни/седмици./p>

Раздел 6. Без такса за издаване

За издаване на Участващи картиот Участващите организации по време на Промоцията няма да се дължи заплащане на такса за издаване.

Раздел 7. Описание на наградите

Дневни награди:

Всеки ден през периода на Промоцията [общо 63 (шестдесет и три) дни] ще се раздават по 3 (три) ваучера от по 100 лева (сто лева) всеки, или общо 189 (сто осемдесет и девет) дневни награди за целия период на Промоцията.

Участник, спечелил ваучер като дневна награда, може да избере за кой магазин (измежду Технополис, ИКЕА, Office 1 Superstore) да бъде ваучерът.

Дневните награди не могат да бъдат заменяни с техния паричен еквивалент.

Седмични награди:

За всяка седмица от Промоцията [общо 9 (девет) седмици] се теглят по 3 (три) ваучера по 1000 лева (хиляда лева) всеки, или общо 27 (двадесет и седем) седмични награди за целия период на Промоцията.

Участник, спечелил ваучер като седмична награда, може да избере за кой магазин (измежду Технополис, ИКЕА, Office 1Superstore) да бъде ваучерът.

Седмичните награди не могат да бъдат заменяни с техния паричен еквивалент.

Условията за ползване на трите вида ваучери са следните:

Ваучер за подарък на ИКЕА:

 • Ваучерът се представя на касата при заплащане на цена на стоки. Цената на стоките, които печелившият желае да бъдат заплатени с ваучера, ще бъде извадена от наличността по ваучера. Ако наличността не е достатъчна, разликата може да бъде покрита по други начини за плащане;
 • Ваучерът за подарък ИКЕА важи за магазин ИКЕА София и ИКЕА Център за поръчки Варна;
 • Наличността по ваучера не се олихвява;
 • Срокът на ваучера започва да тече от момента на предоставянето му от “Хаус Маркет България” АД на Организатора. Ваучерът важи в срок от тридесет и шест (36) месеца и този срок се обновява при всяко следващо пазаруване, докато стойността на ваучера не бъде изчерпана;
 • Наличността по Ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на цената на покупките. Не е необходимо цялата наличност да се използва наведнъж;
 • Информация за разполагаемата наличност по ваучера може да бъде получена на всяка каса;
 • Срещу ваучера не може да бъде претендирано получаване на пари;
 • “Хаус Маркет България” АД, Организаторът и Възложителят не поемат никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не ги подменят.

Ваучер (карта „ПОДАРЪК“) на Технополис:

 • Предплатена карта "ПОДАРЪК" важи за покупки от всички физически магазини Технополис в България. Не може да се използва за онлайн покупки;
 • Предплатена карта"ПОДАРЪК" се използва еднократно като стойността ѝ не може да се изплаща в брой;
 • С предплатена карта "ПОДАРЪК" може да се пазарува с доплащане;
 • Картата е прикрепена към поздравителна картичка с печат за валидност и е валидна само при представяне заедно с нея;
 • Валидността на картата е една година от момента на предоставянето ѝ от Технополис на Организатора .

Ваучер Office 1 Superstore:

 • Ваучерът е за еднократна покупка и е валиден във всички магазини от магазинната мрежа на Office 1 Superstore в България или през сайта на Office 1 Superstore – www.office1.bg;
 • Използването на ваучера през сайта www.office1.bg става посредством уникалния код, посочен на всеки ваучер, който се добавя като коментар при правене на поръчка;
 • Не важи за продукти и услуги на мобилните оператори и сектор Cash Point (центровете за продажба на билети и за плащане на битови и други сметки и др.);
 • При покупка с този ваучер не се връща ресто;
 • В случай че стойността на покупката е по-голяма от стойността на ваучера, държателят на ваучера може да доплати разликата. Опцията за доплащане е валидна както в магазинната мрежа, така и онлайн;
 • Валидността на ваучерът е три месеца от момента на предоставянето му от Office 1 Superstore на Организатора

Раздел 8. Определяне на печелившите

Печелившите Участници за дневни награди и за седмични наградище бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 12 октомври 2017 г.) до 07 декември 2017 г. включително ще се теглят наградите за всеки ден от предходната седмица, както и седмичните награди за предходната седмица. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши (трима за дневните награди и трима за седмичната награда) и по три резерви за всеки вид награда.

В случай че в даден ден от Промоцията няма издадени карти Visa Business или издадените карти Visa Business са по-малко от наличния брой награди за съответния ден, за нераздаденото количество награди ще се теглят печеливши измежду всички издадени карти Visa Business в рамките на седмицата, в която е/са денят/дните с нераздадени награди.

Седмичните периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са както следва:

 • 29 септември – 08 октомври (теглене на 12 октомври 2017 г.);
 • 09 октомври – 15 октомври (теглене на 19 октомври 2017 г.);
 • 16 октомври – 22 октомври (теглене на 26 октомври 2017 г.);
 • 23 октомври – 29 октомври (теглене на 2 ноември 2017 г.);
 • 30 октомври – 5 ноември (теглене на 9 ноември2017 г.);
 • 06 ноември – 12 ноември (теглене на 16 ноември 2017 г.);
 • 13 ноември – 19 ноември (теглене на 23 ноември 2017 г.);
 • 20 ноември – 26 ноември (теглене на 30 ноември 2017 г.);
 • 27 ноември – 30 ноември (теглене на 07 декември 2017 г.).

Всички определени за печеливши Участници („Печеливши“) ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Всички дневни и седмични награди ще се получават от изтеглените Печеливши в посочен банков клон или по куриер в срок до 30 дни след всяко теглене на награди.

Всички награди ще се получават само след изрично приемане от страна на Печелившия на наградата и условията на Промоцията.

Ако Печелившият е физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, наградата се получава лично. Ако Печелившият е юридическо лице-търговец, наградата се получава от законния му представител, или надлежно упълномощено лице.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: www.visabg.com/visabusiness2017

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившият отговаря, като например предоставени неточни, непълни или неверни детайли за контакт и др.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш Участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печелившУчастник.

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.infoили по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10ч. и 18ч. Горещата линия ще бъде активна до 08 декември2017 г.

Раздел 9. Отговорност

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми при заявяването и издаването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Участниците.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за издаване на карти Visa Business от Участващите организации по технически или други причини, извън компетенциите на Възложителя и Организатора.

Раздел 10. Защита на данни

Участниците, които са, автоматично включени в тегленията за дневни и седмични награди, се уведомяват, че ограничена информация (без каквито и да e лични данни), ще бъде предоставена от обслужващата ги Участваща организация на Организатора с оглед участие в Промоцията и разпределяне на дневните и седмичните награди. Участващите организации няма да разкриват на Възложителя или на Организатора наименованията на Участниците или идентификационна информация за законните представители на Участниците освен в предвиденото по-долу изключение, свързано с доставка на награда по куриер.

В случай че Печеливш (лично, ако е едноличен търговец, или чрез законния си представител, ако е юридическо лице-търговец) изрази желание да получи наградата си по куриер, едноличният търговец или съответният законен представител дават изричното си съгласие съответната обслужваща Участваща организация да предостави на Организатора (който ще действа като обработващ данните) наименованието на Печелившия, име и фамилия на физическото лице-едноличен търговец или на законния представител на Печелившия, адрес за доставка на наградата и при необходимост телефон за връзка („Данни за доставка”). В случай че Печелившият не е съгласен Данни за доставка да бъдат разкривани от Участващата организация, Печелившият губи право да получи наградата си по куриер. Предоставените Данни за доставка (в случай че има такива) ще бъдат използвани само с цел доставка на спечелената награда и няма да бъдат разкривани на лица, различни от лицето, предоставящо куриерските услуги по доставка на наградата.

Възложителят е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 421244. Възложителят гарантира на всяко заинтересовано физическо лице, което в качеството на едноличен търговец, или законен представител на юридическо лице заяви Участваща карта, възможността да отправи запитване дали Възложителят съхранява или по друг начин обработва негови лични данни за целите и в рамките на Промоцията и да поиска корекция или унищожаването им, ако такива се обработват незаконосъобразно от Възложителя; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Възложителя, като изпрати писмено искане на имейл адрес visa@usefulmarketing.info

Раздел 11. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.