FAQs

Отвори всички

Кои са участващите карти?

В Промоцията имат право да участват търговци по смисъла на Търговския закон, а именно еднолични търговци и търговски дружества, вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България, които заявят издаване на карта/и Visa Business от някоя от Участващите организации след началната дата на Промоцията (29 септември2017 г.)(„Участници“).

Кои са участващите организации?

За награди имат право да участват само притежатели на издадени след 29 септември 2017г карти Visa Business, издадени от следните организации („Участващи карти“):

 • Алианц Банк България
 • Банка ДСК
 • Банка Пиреос България
 • Българо-Американска Кредитна Банка
 • ПроКредит Банк България
 • Първа инвестиционна банка
 • Тексим Банк
 • УниКредит Булбанк
 • Централна Кооперативна Банка
 • Инвестбанк АД

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Какъв е периодът на промоцията?

Промоцията стартира на 29 септември 2017 г., 00:00:01ч. и ще продължи до 30 ноември 2017 г. 23:59:59ч.

Къде се провежда промоцията?

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Кой може да участва в промоцията?

В Промоцията имат право да участват търговци по смисъла на Търговския закон, а именно еднолични търговци и търговски дружества, вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България, които заявят издаване на карта/и Visa Business от някоя от Участващите организации след началната дата на Промоцията (29 септември2017 г.)(„Участници“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?

Всеки Участник, който заяви издаването на карта/и Visa Business („Участващи карти“) в периода на Промоцията в някоя от Участващите организации автоматично се включва в тегленето за Дневните награди за същия този ден, в който е заявена Участващата карта. За всеки ден от периода на Промоцията ще се теглят и раздават по 3 (три) ваучера от по 100 лева. всеки за магазин (доставчик) по избор. Печелившият Участник има право да избира измежду следните магазини (доставчици): Технополис, ИКЕА и Office 1 Superstore.

До участие в тегленето на Дневните награди се допускат Участници, заявили издаването на Участваща карта от Участваща организация след началото на Промоцията.

Участник, спечелил дневна награда, няма право да участва в тегленето за Седмична награда.

Седмични награди:

Всеки Участник, заявил Участваща карта в периода на Промоцията в някоя от Участващите организации и неспечелил Дневна награда, автоматично участва в тегленетона седмични награди за съответния период. Всяка седмица се теглят 3 (три) ваучера по 1000 лева всеки за магазин (доставчик) по избор. Печеливш участник има право да избира измежду Технополис, ИКЕА и Office 1 Superstore.

Участниците заявили издаване на Участващи карти през даден ден или седмица участват в тегленията на награди само за съответния ден/седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни/седмици.

Кое участие се счита за валидно?

За валидни се считат всички новоиздадени карти Visa Business в рамките на промоционалния период от някоя от Участващите организации, за чието издаване не са начислявани такси.

Как ще разбера дали и какво печеля?

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Какви и колко са наградите?

Дневни награди:

Всеки ден през периода на Промоцията [общо 63 (шестдесет и три) дни] ще се раздават по 3 (три) ваучера от по 100 лева (сто лева) всеки, или общо 189 (сто осемдесет и девет) дневни награди за целия период на Промоцията.

Участник, спечелил ваучер като дневна награда, може да избере за кой магазин (измежду Технополис, ИКЕА, Office 1 Superstore) да бъде ваучерът.

Дневните награди не могат да бъдат заменяни с техния паричен еквивалент.

Седмични награди:

За всяка седмица от Промоцията [общо 9 (девет) седмици] се теглят по 3 (три) ваучера по 1000 лева (хиляда лева) всеки, или общо 27 (двадесет и седем) седмични награди за целия период на Промоцията.

Участник, спечелил ваучер като седмична награда, може да избере за кой магазин (измежду Технополис, ИКЕА, Office 1Superstore) да бъде ваучерът.

Седмичните награди не могат да бъдат заменяни с техния паричен еквивалент.

Условията за ползване на трите вида ваучери са следните:

Ваучер за подарък на ИКЕА:

 • Ваучерът се представя на касата при заплащане на цена на стоки. Цената на стоките, които печелившият желае да бъдат заплатени с ваучера, ще бъде извадена от наличността по ваучера. Ако наличността не е достатъчна, разликата може да бъде покрита по други начини за плащане;
 • Ваучерът за подарък ИКЕА важи за магазин ИКЕА София и ИКЕА Център за поръчки Варна;
 • Наличността по ваучера не се олихвява;
 • Срокът на ваучера започва да тече от момента на предоставянето му от “Хаус Маркет България” АД на Организатора. Ваучерът важи в срок от тридесет и шест (36) месеца и този срок се обновява при всяко следващо пазаруване, докато стойността на ваучера не бъде изчерпана;
 • Наличността по Ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на цената на покупките. Не е необходимо цялата наличност да се използва наведнъж;
 • Информация за разполагаемата наличност по ваучера може да бъде получена на всяка каса;
 • Срещу ваучера не може да бъде претендирано получаване на пари;
 • “Хаус Маркет България” АД, Организаторът и Възложителят не поемат никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не ги подменят.

Ваучер (карта „ПОДАРЪК“) на Технополис:

 • Предплатена карта "ПОДАРЪК" важи за покупки от всички физически магазини Технополис в България. Не може да се използва за онлайн покупки;
 • Предплатена карта"ПОДАРЪК" се използва еднократно като стойността ѝ не може да се изплаща в брой;
 • С предплатена карта "ПОДАРЪК" може да се пазарува с доплащане;
 • Картата е прикрепена към поздравителна картичка с печат за валидност и е валидна само при представяне заедно с нея;
 • Валидността на картата е една година от момента на предоставянето ѝ от Технополис на Организатора .

Ваучер Office 1 Superstore:

 • Ваучерът е за еднократна покупка и е валиден във всички магазини от магазинната мрежа на Office 1 Superstore в България или през сайта на Office 1 Superstore – www.office1.bg;
 • Използването на ваучера през сайта www.office1.bg става посредством уникалния код, посочен на всеки ваучер, който се добавя като коментар при правене на поръчка;
 • Не важи за продукти и услуги на мобилните оператори и сектор Cash Point (центровете за продажба на билети и за плащане на битови и други сметки и др.);
 • При покупка с този ваучер не се връща ресто;
 • В случай че стойността на покупката е по-голяма от стойността на ваучера, държателят на ваучера може да доплати разликата. Опцията за доплащане е валидна както в магазинната мрежа, така и онлайн;
 • Валидността на ваучерът е три месеца от момента на предоставянето му от Office 1 Superstore на Организатора.

Кога ще се теглят наградите?

Печелившите Участници за дневни награди и за седмични наградище бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 12 октомври 2017 г.) до 07 декември 2017 г. включително ще се теглят наградите за всеки ден от предходната седмица, както и седмичните награди за предходната седмица. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши (трима за дневните награди и трима за седмичната награда) и по три резерви за всеки вид награда.

В случай че в даден ден от Промоцията няма издадени карти Visa Business или издадените карти Visa Business са по-малко от наличния брой награди за съответния ден, за нераздаденото количество награди ще се теглят печеливши измежду всички издадени карти Visa Business в рамките на седмицата, в която е/са денят/дните с нераздадени награди.

Седмичните периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са както следва:

 • 29 септември – 08 октомври (теглене на 12 октомври 2017 г.);
 • 09 октомври – 15 октомври (теглене на 19 октомври 2017 г.);
 • 16 октомври – 22 октомври (теглене на 26 октомври 2017 г.);
 • 23 октомври – 29 октомври (теглене на 2 ноември 2017 г.);
 • 30 октомври – 5 ноември (теглене на 9 ноември2017 г.);
 • 06 ноември – 12 ноември (теглене на 16 ноември 2017 г.);
 • 13 ноември – 19 ноември (теглене на 23 ноември 2017 г.);
 • 20 ноември – 26 ноември (теглене на 30 ноември 2017 г.);
 • 27 ноември – 30 ноември (теглене на 07 декември 2017 г.).

Как мога да получа наградата си?

Всички дневни и седмични награди ще се получават лично от изтеглените печеливши в посочен банков клон или по куриер в срок до 30 дни след всяко теглене на награди.