СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2023 Г.

(-) 2.7

пункта

22 %

показател за бизнес климат

През октомври 2023 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.7 пункта спрямо предходния месец (от 24.7% на 22.0%). Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато в сектора на услугите е регистрирано увеличение. 

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 1.7 пункта (от 25.2% на 23.5%) в резултат на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно през периода юли - октомври 2023 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 5.3 на 5.6. Средното натоварване на мощностите нараства с 0.7 пункта и достига 76.2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг на мощности. Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. Последната анкета отчита засилване на негативното влияние на факторите „недостатъчно търсене от страната“ и „недостатъчно търсене от чужбина“. По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да запазят своето равнище през следващите три месеца. 

Строителство. През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството намалява с 4.6 пункта (от 24.7% на 20.1%), което се дължи на резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение в следващата половин година се очаква намаление на новите поръчки, което ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план. Основните фактори, ограничаващи дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното им въздействие. Относно продажните цени в строителството мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца. 

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада със 7.5 пункта (от 35.2% на 27.7%) в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са резервирани. Най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочена от 62.1% от предприятията. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила. По отношение на продажните цени 24.8% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца. 

Източник: НСИ

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa