БИЗНЕС КЛИМАТ, ЮЛИ 2023 Г.

Източник: НСИ, на база бизнес анкети

26.1

Съставен показател за бизнес климат

+0.1

пункта юли 2023 г.

През юли 2023 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от юни (+0.1 пункта до 26.1%). Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността е регистрирано намаление. Единствено в строителството показателят запазва равнището си от предходния месец. 

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 0.6 пункта (достига 26.3%), което се дължи на резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение през последния месец има леко увеличение на осигуреността на производството с поръчки, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са благоприятни (фиг. 3 от приложението). 

Същевременно през юли средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства в сравнение с април и достига 75.5%. 

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила са основните пречки за дейността в сектора, посочени съответно от 49.4 и 34.7% от предприятията. Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца. 

Строителство. През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“ остава на равнището си от юни (-0.3 пункта до 23.1%). Според мненията на строителните предприемачи е регистрирано известно подобрение на настоящата строителна активност, което е съпроводено и с позитивни очаквания за дейността през следващите три месеца. Последната анкета обаче отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. 

Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо април и се оценява на 6.1 месеца. 

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила. 

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 0.7 пункта (достига 36.9%), което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са негативни. 

Основните проблеми за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като спрямо предходния месец се наблюдава засилване на негативното въздействие на втория и третия фактор. 

Преобладаващата част от търговците на дребно предвиждат продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца. 

Услуги. През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 1.1 пункта (достига 17.7%) в резултат на благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията за следващите три месеца са резервирани. Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, макар анкетата да регистрира намаление на отрицателното им влияние. По отношение на продажните цени по-голяма част от мениджърите прогнозират запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa