МФ ОЧАКВА ДЕФИЦИТ В РАЗМЕР НА 0,8% ОТ БВП ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ КРАЯ НА ОКТОМВРИ 2023 Г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към октомври 2023 г. да бъде дефицит в размер на около 1,4 млрд. лв. или 0,8% от прогнозния БВП, при планиран в разчетите към ЗДБРБ за 2023 г. дефицит за годината в размер на 4,6 млрд. лв. Очаква се в оставащите месеци до края на годината бюджетното салдо да достигне планирания дефицит от 2,5% от БВП.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2023 г. са в размер на 53,4 млрд. лв. (76,9% от годишния разчет). Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 4,4 млрд. лв. (11,6 на сто), а неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – са по-малко с 1,2 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2023 г. са в размер на 54,8 млрд. лв. (74,0% от годишния разчет) и нарастват с 9,1 на сто спрямо същия период на предходната година. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1,39 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, към октомври 2023 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец ноември 2023 година.

Източник: Министерство на финансите

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa