СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

През септември 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от август (от 25.1% на 24.7%) (фиг. 1 от приложението), като подобрение е регистрирано единствено в търговията на дребно.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава на равнището си от предходния месец (от 25.1% на 25.2%). Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като понижена, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца са благоприятни. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила са основните фактори, затрудняващи предприятията, посочени съответно от 49.9 и 32.9% от тях. Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца. 

Строителство. През септември съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от август (24.7%). Анкетата регистрира намаление на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с влошени очаквания за строителната активност през следващите три месеца. Най-сериозната пречка за развитието на бизнеса продължава да е несигурната икономическа среда, посочена от 62.2% от предприятията. На второ и трето място са цените на материалите и недостигът на работна сила. По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, макар преобладаващата част от тях да очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава с 1.2 пункта (от 34.0% на 35.2%), което се дължи на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца остават оптимистични .

  • Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила са основните проблеми за дейността на предприятията, като спрямо август се наблюдава засилване на неблагоприятното влияние на първия и третия фактор.
  • Търговците на дребно не предвиждат промяна на продажните цени през следващите три месеца.

Услуги. През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 3.3 пункта (от 16.6% на 13.3%) в резултат на резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца са благоприятни .

Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Последната анкета отчита нарастване и на отрицателното въздействие на фактора „недостиг на работна сила“. По отношение на продажните цени в сектора мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa