МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 0,5 млрд. лв. към края на юли 2023 г.

0.5

млрд. лв. +10%

положително салдо към юли 2023 г.

 

47.6

млрд. лв.

повече приходи на годишна баз

 

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2023 г. да бъде положително в размер на около 0,5 млрд. лв. (0,2 % от прогнозния БВП). Подобрението на бюджетната позиция продължава и през юли и се дължи основно на приходната страна на бюджета. 

В частта на данъчните приходи по КФП постъпленията от преки данъци, социално и здравно осигурителни вноски и други данъци нарастват с добри темпове, докато изоставането при косвените данъци от предходните месеци постепенно се наваксва и към края на юли те са номинално близки до отчетените за същия период на предходната година. 

За подобрението при косвените данъци основен принос имат приходите от ДДС от ВОП. Върху приходите от ДДС от внос продължават да оказват влияние цената на суровия петрол, внесен за преработка, курсът на щатския долар, както и количествата на внесените стоки, пораждащи ДДС, в т.ч. на суровия петрол. На съпоставима база неданъчните приходи също отчитат ръст, основно поради по-високите приходи и доходи от собственост, приходи от такси, глоби, санкции и наказателни лихви, приходи от продажба на квоти за емисии парникови газове и други, докато приходите в частта на помощите са по-ниски от отчетените за седемте месеца на предходната година.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2023 г. са в размер на 37,4 млрд. лв. и нарастват с 3,6 млрд. лв. (10,6 на сто) спрямо отчетените към края на месец юли 2022 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 2,7 млрд. лв. (10,5 на сто), неданъчните – с 1,3 млрд лв. (21,9 на сто), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – са по-малко с 0,4 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2023 г. са в размер на 36,9 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП към юли 2022 г. бяха в размер на 32,3 млрд. лв., което означава, че разходите нарастват номинално с 14,4 на сто. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 0,99 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юли 2023 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец август 2023 година.

Източник: Министерство на финансите

 

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa