Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2023 година

1.1%

нарастват наетите лица 
(на тримесечна база)

 

1957 лв.

средна месечна работна заплата

4%

ръст на средна месечна работна заплата
(на тримесечна база)

 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. нарастват с 25.2 хил., или с 1.1%, спрямо края на март 2023 г., като достигат 2.33 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 29.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.8%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 1.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, с 1.6%, е регистрирано в дейност „Образование“.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 957 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“ - с 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.3%,  и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - със 7.5%.

Източник: НСИ

 

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa