Често задавани въпроси

В Промоцията имат право да участват всички физически лица и юридически лица, притежатели на дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (19 февруари 2018 г.).

За награди имат право да участват само плащания, извършени с изброените горе карти Visa, издадени от следните организации („Участващи карти“):

 • Алианц Банк България
 • Централна Кооперативна Банка
 • Банка ДСК
 • Първа инвестиционна банка
 • Инвестбанк АД
 • Юробанк България АД
 • Банка Пиреос България
 • ПроКредит Банк България
 • Сосиете Женерал Експресбанк (картодържателите на Сосиете Женерал Експресбанк могат да участват само в томболите за седмични награди – при плащане на местни данъци и такси на ПОС терминал)
 • Oбединена Българска Банка (вкл. СИБАНК)
 • Райфайзенбанк България
 • УниКредит Булбанк
 • Българо-Американска Кредитна Банка
 • Тексим Банк
 • Бяла карта

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Промоцията стартира на 19 февруари 2018 г. и ще продължи до 29 април 2018 г.

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица и юридически лица, притежатели на дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (19 февруари 2018 г.).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Всички притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания на местни данъци и такси, дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси в периода на Промоцията, могат да участват в тегленията за награди както следва: (1) седмични награди (мобилни телефони iPhone X) - при плащане на ПОС терминал, ако съответната общинска администрация разполага с инсталиран такъв и на него е възможно да бъде извършено плащане с Участваща карта; и (2) дневни награди (външни батерии за телефон) - при онлайн плащане.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Седмични награди:

Ако съответната общинска администрация разполага с инсталиран ПОС терминал и на него е възможно да бъде извършено плащане с Участваща карта, всеки притежател на някоя от Участващите карти, издадена от Участваща организация, който извърши с нея плащане на такъв ПОС терминал на местен данък или такса, дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето на седмичните награди, като в рамките на периода на Промоцията, в която е извършено съответното плащане, регистрира уникалния оторизационен код („УОК“) от бележката от ПОС терминала в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/taxpromo2018.С регистрацията за участие в Промоцията, съответното лице придобива качеството на участник в Промоцията(„Участник“).Участниците трябва да запазят регистрираната ПОС бележка, за да удостоверят направеното плащане сVisa, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на плащане дава право на 1 участие в тегленето за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да регистрирал в дадената седмица съответния брой различни плащания на местен данък или такса. Плащане нe може да бъде регистрирано повторно, след като е участвало в теглене за дадена седмица.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ електронен адрес. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. За валидни се считат само плащанията на местен данък или такса, дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси извършени с Участваща карта на ПОС терминал инсталиран в съответната общинска администрация.

За избягване на съмнения, онлайн плащания на местни данъци и такси извършени с Участващи карти не могат да участват в тегленията за седмичните награди.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/taxpromo2018 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, местожителство, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала, дата на плащане и име на банка, от която е издадена Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Промоцията и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност да избере дали да получава в бъдеще информация за настоящи и бъдещи промоции и свързана с тях комуникация от Visa.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до интернет страницата на visabg.com/taxpromo2018 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, извършени и регистрирани през дадена седмица, участват в тегленията на награди само за съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмици.

2. Дневни награди:

Всяко онлайн плащане на местен данък или такса, дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси, извършено с Участваща карта, издадена от която и да е от Участващите организации с изключение на Сосиете Женерал Експресбанк (чиито картодържатели могат да участват единствено в томболите за седмични награди – при плащане на местни данъци и такси на ПОС терминал), в периода на Промоцията, автоматично се включва за участие в тегленето за дневните награди за съответния ден, в който е извършено плащането. За избягване на всякакви съмнения плащане на местни данъци и такси дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси извършено на ПОС терминал в период на Промоцията не дава право на участие в тегленията за дневните награди.

До участие в тегленето на дневните награди за даден ден се допускат всички валидни онлайн плащания на местен данък или такса дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси извършени с Участваща карта издадена от Участваща организация в рамките на съответното денонощие (от 00:00:01 часа до 23:59:59 часа). Няма изискване за минимален паричен размер на плащането.

Плащанията през даден ден участват в тегленията на награди само за съответния ден и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни.

Съгласно чл. 1. (1) от Закона за местните данъци и такси в общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

 • данък върху недвижимите имоти;
 • данък върху наследствата;
 • данък върху даренията;
 • данък при възмездно придобиване на имущество;
 • данък върху превозните средства;
 • патентен данък;
 • туристически данък;
 • други местни данъци, определени със закон.

Съгласно чл. 6. (1) от Закона за местните данъци и такси общините събират следните местни такси:

 • за битови отпадъци;
 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 • за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
 • за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
 • за технически услуги;
 • за административни услуги;
 • за откупуване на гробни места;
 • за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
 • за притежаване на куче;

други местни такси, определени със закон.

Всички притежатели на печеливши Участващи карти („Печеливши“) ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Седмични награди – телефони iPhone X, 64 GB, Silver:

Всяка седмица през периода на Промоцията [общо 10 (десет) седмици] се теглят по 3 (три) телефона iPhone X, измежду всички Участници, регистрирани през съответната седмица или общо 30 (тридесет) награди за целия период на Промоцията.

Дневни награди – външни батерии за телефон:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 70 (седемдесет дни] се теглят по 10 (десет) външни батерии за телефон, измежду всички валидни онлайн плащания на местни данъци и такси, направени през съответния ден или общо 700 (седемстотин) награди за целия период на Промоцията.

Седмични и дневните награди не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Всеки Печеливш - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на ЗДДФЛ.

Седмичните периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са както следва:

 • 19 февруари – 25 февруари 2018 г. (теглене на 01 март 2018 г.);
 • 26 февруари – 04 март 2018 г. (теглене на 08 март 2018 г.);
 • 05 март – 11 март 2018 г. (теглене на 15 март 2018 г.);
 • 12 март – 18 март 2018 г. (теглене на 22 март 2018 г.);
 • 19 март – 25 март 2018 г. (теглене на 29 март 2018 г.);
 • 26 март – 31 март 2018 г. (теглене на 05 април 2018 г.).
 • 02 април – 08 април 2018 г. (теглене на 12 април 2018 г.);
 • 09 април – 15 април 2018 г. (теглене на 19 април 2018 г.);
 • 16 април – 22 април 2018 г. (теглене на 26 април 2018 г.);
 • 23 април – 29 април 2018 г. (теглене на 03 май 2018 г.).

Всички награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от печелившия адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия.

Всички награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 дни след всяко теглене на награди.