Често задавани въпроси

В Промоцията имат право да участват кредитни карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (15 ноември 2018 г.) от някоя от Участващите организации.

 • Алианц Банк България
 • Банка ДСК
 • Българо-Американска Кредитна Банка
 • Инвестбанк АД
 • Обединена Българска Банка
 • Пиреос Банк
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзенбанк България
 • Сосиете Женерал Експресбанк
 • Тексим Банк
 • УниКредит Булбанк
 • Централна Кооперативна Банка
 • Юробанк България АД
 • Бяла Карта

Промоцията стартира на 15 ноември 2018 г. и ще продължи до 31 декември 2018 г.

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България. 

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на кредитни карти Visa, както и юридически лица притежатели на кредитни карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (15 ноември 2018 г.).

Всички лица, притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за (1) дневни и (2) големи награди.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Дневни награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане онлайн или на ПОС терминал в рамките на периода на Промоцията („Допустим Участник“), автоматично участва в тегленето на дневните награди за съответния ден, през който е извършено плащането.

Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. Всеки Допустим участник се включва в тегленето за дневните награди за съответния ден толкова пъти, колкото плащания с неговата Участваща карта са извършени през този ден. Плащанията, направени в даден ден, участват в тегленията на награди само за съответния ден и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи дни.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове. Плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с кредитни карти, издадени след началото на Промоцията (15 ноември 2018 г.), не участват в тегленията за дневни награди.

2. Големи награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която са били извършени поне 5 (пет) валидни плащания в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за големите награди, като в рамките на Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/creditcardspromo2018 уникалните оторизационни кодове („УОК“) на ПОС бележките от петте покупки, или в случай на плащане на он-лайн покупки (извършено през интернет сайт) - регистрира номерата на направените поръчки. С регистрирането на плащанията това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на 5 (пет) валидни плащания в рамките на Промоцията дава право на 1 (едно) участие в тегленето за големите награди. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за големите награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на Промоцията съответния брой плащания, кратни на 5 (например 10 регистрирани плащания за 2 участия, 15 регистрирани плащания – 3 участия и т.н.). В случай че в рамките на Промоцията от Регистриран участник, регистрирал се с един и същ имейл адрес, има валидни регистрации, чиито брой не е кратен на 5, броят участия се определя, като броят регистрации се раздели на 5 с приближение до по-малкото цяло число в резултата (т.е. ако регистрациите са 7 - 7:5=1,40 - участието е 1; ако са 11 - 11:5=2,20 - участията са 2; при 17 - 17:5=3,40 - участията са 3 и т.н.).

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2018 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, местожителство, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Регистриран участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Регистриран участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция”.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com/creditcardspromo2018 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащания, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове. Плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на Промоцията (15 ноември 2018 г.), не могат да участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на Промоцията (15 ноември 2018 г.), не могат да участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации-издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания за техните печеливши („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Дневни награди:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 47 (четиридесет и седем) дни] се теглят по 3 (три) награди от 500 лева всяка, измежду всички Допустими Участници, направили поне едно валидно плащане през съответния ден.

Големи награди:

За периода на Промоцията [общо 6 (шест) седмици] се теглят 5 (пет) награди от 2000 лева, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 5 валидни плащания (или повече групи от по 5 плащания) по време на Промоцията.

Промоционалните седмици и датите за тегленията на дневните награди са както следва:

 • 15 ноември – 25 ноември (теглене на 29 ноември 2018 г.);
 • 26 ноември – 02 декември (теглене на 06 декември 2018 г.);
 • 03 декември– 09 декември (теглене на 13 декември 2018 г.);
 • 10 декември – 16 декември (теглене на 20 декември 2018 г.);
 • 17 декември – 23 декември (теглене на 03 януари 2019 г.);
 • 24 декември – 31 декември (теглене на 03 януари 2019 г.), включително и тегленето на големите награди за Промоцията.

Всички дневни и големи награди ще се получават от изтеглените Печеливши по картовата сметка на съответната печеливша кредитна карта.