Често задавани въпроси

В Промоцията участват всички дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително безконтактни карти Visa, карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (1 април 2019 г.) от някоя от участващите организации.

 • Айкарт (картодържателите на Айкарт могат да участват само в томболите за седмични награди)
 • Алианц Банк България
 • Банка ДСК
 • Българо-Американска Кредитна Банка
 • Бяла Карта
 • Пиреос Банк
 • Обединена Българска Банка
 • Експресбанк
 • ПроКредит Банк
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзенбанк България
 • Тексим Банк
 • УниКредит Булбанк
 • Централна Кооперативна Банка
 • Юробанк България АД

Промоцията стартира на 1 април 2019 г. и ще продължи до 23 юни 2019 г.

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица и юридически лица, притежатели на дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително безконтактни карти Visa, карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (1 април 2019 г.) от някоя от участващите организации.

Всички притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в периода на Промоцията, могат да участват в тегленията за награди, както следва: (1) седмични награди (комплект от фотоапарат Canon EOS M100 с Canon Zoemini принтер за снимки) - при плащане с Участваща карта и регистрация на извършеното плащане с нея; и (2) дневни награди (парични награди на стойност 100 лева) – при безконтактно плащане с карта Visa. За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с карти издадени след началото на Промоцията (1 април 2019 г.), не могат да участват.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Седмични награди:

Всеки притежател или законен ползвател на Участваща карта, който извърши с нея валидно плащане в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето на седмичните награди, като в рамките на периода на Промоцията регистрира уникалния оторизационен код („УОК“) от бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/springpromotion2019. С регистрацията за участие в Промоцията, съответното лице придобива качеството на участник в Промоцията („Участник“). Участниците трябва да запазят регистрираната ПОС бележка, за да удостоверят направеното плащане с Visa, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на валидно плащане дава право на 1 участие в тегленето за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да регистрира в дадената седмица съответния брой различни плащания. Плащане не може да бъде регистрирано повторно, след като вече e участвало в теглене за дадена седмица.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти) да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ електронен адрес. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. За валидни се считат само плащанията, извършени с Участваща карта в периода на Промоцията.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/springpromotion2019 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала/номер на поръчка при плащане на интернет сайт, дата на плащане и име на банка, от която е издадена Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Промоцията и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност да избере дали да получава в бъдеще информация за настоящи и бъдещи промоции и свързана с тях комуникация от Visa.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до интернет страницата на visabg.com/springpromotion2019 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, регистрирани през дадена седмица, участват в тегленията на награди само за съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмици.

2. Дневни награди:

Всеки притежател на Участваща безконтактна карта, издадена от която и да е от Участващите организации (с изключение на Айкарт, чиито картодържатели могат да участват единствено в томболите за седмични награди), който извърши безконтактно плащане в периода на Промоцията, автоматично се включва за участие в тегленето за дневните награди за съответния ден, в който е извършено плащането.

До участие в тегленето на дневните награди за даден ден се допускат всички валидни безконтактни плащания, извършени на ПОС терминал с Участваща карта в рамките на съответното денонощие (от 00:00:01 часа до 23:59:59 часа).

Плащанията през даден ден участват в тегленията на награди само за съответния ден и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с карти издадени след началото на Промоцията (1 април 2019 г.), не могат да участват.

Всички печеливши Участници и притежатели на печеливши Участващи карти („Печеливши“) ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Всички седмични награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от Печелившия адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. Всички дневни награди ще бъдат превеждани по банков път на сметките на печелившите от съответните Участващи организации. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията visabg.com/springpromotion2019

Седмични награди – комплект фотоапарат Canon EOS M100 с Canon Zoemini мини принтер за снимки:

Всяка седмица през периода на Промоцията [общо 12 (дванадесет) седмици] се теглят по 5 (пет) комплекта фотоапарат Canon EOS M100 заедно с мини принтер за снимки Canon Zoemini, измежду всички Участници, регистрирани през съответната седмица или общо 60 (шейсет) награди за целия период на Промоцията.

Дневни награди – парични награди на стойност 100 лева:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 84 (осемдесет и четири дни] се теглят по 5 (пет) парични награди на стойност 100 лева всяка, измежду всички валидни плащания, направени през съответния ден или общо 420 (четиристотин и двадесет) награди за целия период на Промоцията. Седмични награди не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Седмичните периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са, както следва:

 • 01 април – 07 април 2019 г. (теглене на 11 април 2019 г.);
 • 08 април – 14 април 2019 г. (теглене на 18 април 2019 г.);
 • 15 април – 21 април 2019 г. (теглене на 25 април 2019 г.);
 • 22 април - 28 април 2019 г. (теглене на 02 май 2019 г.);
 • 29 април – 05 май 2019 г. (теглене на 09 май 2019 г.);
 • 06 май – 12 май 2019 г. (теглене на 16 май 2019 г.);
 • 13 май – 19 май 2019 г. (теглене на 23 май 2019 г.);
 • 20 май – 26 май 2019 г. (теглене на 30 май 2019 г.);
 • 27 май – 02 юни 2019 г. (теглене на 06 юни 2019 г.);
 • 03 юни – 09 юни 2019 г. (теглене на 13 юни 2019 г.);
 • 10 юни – 16 юни 2019 г. (теглене на 20 юни 2019 г.);
 • 17 юни – 23 юни 2019 г. (теглене на 27 юни 2019 г.).

Всички седмични награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от Печелившия адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. Всички дневни награди ще бъдат превеждани по банков път на сметките на печелившите от съответните Участващи организации. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия.